DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

未分类

Loại:

DRK12HWG
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)

DRK12HWG-B
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)